Емануел Сведенборг е забележителен учен и изключителен мистик. Преди да се отвори вътрешният му взор за духовните светове, през 1744 година, когато е на 56-годишна възраст, Сведенборг преживява шестмесечна душевна криза, същността на която според него се изразявала в конфликта между обичта му към себе си и обичта му към Бога. През април 1745 г. Сведенборг вечеря в частна стая в кръчма в Лондон. Към края на вечерята му причернява пред очите и стаята се променя. Внезапно забелязва човек, седящ в ъгъла на стаята, който му казва: „Не яж много!“. Уплашен, Сведенборг си отива забързано вкъщи. По-късно през нощта същият човек се появява в съня му, като му казва, че Той е Господ, избран е да разкрие духовното значение на Библията и че ще направлява Сведенборг какво да пише. В същата нощ духовният свят бива открит за Сведенборг.

МОЛИТВЕНИ ФОРМУЛИ ПО СВЕДЕНБОРГ

Създадох тези молитвени формули през 2012 година в Свищов, вдъхновен от книгата „Небе и ад“ на Емануел Сведенборг. За да ги използва човек, трябва да има специфична душевна нагласа. Тогава те ще изпълнят предназначението си и ще помогнат на този, който ги чете с молитвен плам, да се пробуди духовно и да познае истините, за които пише Сведенборг в забележителните си мистични творби. Пожелавам го на всеки, който пристъпи със свещен трепет към това четиво!

1. Господи, отвори вътрешните начала на моя дух, за да позная Твоята истина

2. Нека да живея в съгласие с Божествения порядък

3. Желая умът ми да е постоянно потопен в Бога

4. Господи, открий моя вътрешен взор, така че да получа възможност да виждам обитателите на света на духовете, а благодарение на това и много от скритите аспекти на битието

5. Нека моят живот да бъде доказателство, че всичко в него произтича от Господ

6. Господи, пречисти ме, като опустошиш у мен всичко, което не е сродно с Божественото

7. Искам да бъда в съзвучие с Божествения порядък и мъдростта ми да произтича от Господ, а от нея – разумът, от разума ми – разсъдъкът, а чрез разсъдъка ми да оживяват знанията в паметта ми

8. Нека да се наслаждавам като Божествен човек на всички неща, но да не се отнасям към тях като със свои собствени, защото те са на Господа

9. Нека да осъзнавам, че мъдростта, разумът, разсъдъкът и знанието са от Господ

10. Нека да получавам познание за истинската вяра чрез откровение и общение с Господа и с ангелите чрез сънища и видения и всичко това да ми доставя огромно наслаждение и райско блаженство

11. Искам да имам постоянно възприятие от Господа, така че като разсъждавам относно съхраненото в паметта, мигновено да възприемам това, което е истина и добро

12. Искам да бъда Божествен човек и да осъзнавам, че Бог е животът на всичко и че Той дава силата на мисълта и действието

13. Нека Господ да оживи човешката ми личност

14. Искам да живея в невинност, да живея и да се движа в блестяща като диамант аура, и да обладавам възприятие на щастието от най-съкровеното

15. Нека Господ да оживи човешката ми природа по такъв начин, че да имам възприятие на всяко Добро на Любовта и на всяка Истина на Вярата, т. е. да притежавам всичката Мъдрост и разум, свързани с неописуемо щастие

16. Нека и при най-малкото отдалечаване от Доброто на Любовта и от Истината на Вярата да долавям разликата

17. Нека външният човек у мен да се управлява от вътрешния човек чрез Господ

18. Желая да постигна способността да разграничавам вътрешния от външния човек

19. Ако е според Божията воля, нека да имам една жена, с която да представляваме Божествения съпружески живот и да се явяваме с нея образ на Божествения човек

20. Нека Господ да въведе в човешката ми личност милосърдие и невинност

21. Господи Боже наш, моля Те, изпрати ми Своите ангели, за да ме водят, да насочват моите стъпки, да ме учат и вдъхновяват какво да мисля и да казвам, и как да постъпвам

22. Искам да виждам всеки обект, който наблюдавам, но да мисля за Небесните и Божествените неща, които този обект обозначава или изявява

23. Нека сетивното за мен да бъде само инструмент, който да служи на вътрешния човек у мен

24. Нека да пия от Извора на Милостта, Мира и Доброто

25. Нека Господ в милостта Си да вложи в личността ми невинност, мир и добро

26. Нека да нося в себе си семето на Божествената природа и Любовта да управлява всичкия ми разум, правейки го единен

27. Нека по Божия милост да бъда новороден от Господа

28. Искам да пребивавам в милосърдието, на което ме учи Господ

29. Нека да помня, че всичката Любов е на Господа и няма и частица от Нея от човека, понеже Господ е Първородният

30. Нека Господ да ми даде способността да възприемам, а Любовта да ми бъде принцип

31. Нека посредством Милосърдието или Любовта да се свържа с Господа

32. Искам за мен Любовта да бъде всичко във всичко

33. Искам да говоря онова, което мисля, и да мисля онова, което говоря

34. Искам веднага да разпознавам, ако някой мисли едно, а говори друго

35. Нека да бъда научен и да приема небесната идея за Господ, Който е Бог на вселената

36. Искам да приемам от Господ всяко благо, идващо от Любовта, и всяка истина, идваща от Вярата, което ще рече – цялата мъдрост и цялото познание, та дори всичкото щастие, вечния живот

37. Нека ясно да съзнавам и да чувствам въздействието на Господ, да виждам себе си като част от Небесата и да съм напълно погълнат от Любовта и Вярата, от светлината на Мъдростта и знанието, и от небесната радост, т. е. от всичко, произтичащо от Божествеността на Господ

38. Искам да живея в Господа

39. Нека животът на волята ми да е живот на любовта, отнасящ се към благото, а животът на разума ми да е живот на вярата, отнасящ се към истината

40. Нека да съзнавам постоянно, че потокът на моя живот произтича от единствения Извор на живота, който е Господ

41. Господи, опази ме от заблудата, че сам по себе си мога да бъда мъдър и да върша добро. Доброто произтича единствено от Божественото, което създава небето. Доброто си сам Ти, Господи!

42. Господи, лиши ме от това да съзирам в добрините си заслуги, и от претенцията, че съм справедлив

43. Нека да пребъдвам в Господа и Той в мен, защото без Него не мога да извърша нищо

44. Нека да обичам идващото от Господ благо, да го желая и да го върша от любов

45. Нека във всяка личност да обичам истината, която идва от Божието слово, да я търся и желая

46. Нека да доказвам любовта си към всеки, когото обичам, като върша онова, което той желае, защото така съществува взаимната обич

47. Искам да бъда подобен на Господ и да се свързвам с Него, като изграждам своя живот според благото и истинното

48. Господи, нека да бъда форма на обичта и любовта, неописуемо красив, и любовта да струи от лицето ми, от думите ми, от всяка подробност на моя живот

49. Нека моята духовна жизнена среда, която ме огражда, да е толкова пълна с любов, че да влияе на вътрешния живот на онези, в близост до които се намирам

50. Нека моят живот да извира от Любовта

51. Копнея да живея в любов към Господ и обич към ближния, и да съм обарнат постоянно към Господ вътрешно

52. Нека Господ да ме привлича към себе си като обичащ да върша онова, което има в Него своя източник

53. Господи, искам да приема Любовта, която е носител на всичко небесно – мира, мъдростта, познанието и щастието

54. Господи, копнея да постигна ангелска мъдрост и небесно щастие, защото обичам благото и истинното заради самите тях и ги поставям в своя живот

55. Искам да бъда приведен в състояние на небесна любов и да усетя вътрешно щастие, което думите не могат да изразят

56. Искам да приемам Божиите истини пряко в своя живот, а не първо в паметта и мисълта

57. Искам Божиите истини да са изписани в сърцето ми, да ги съзирам в себе си, без да се съмнявам дори за миг в тяхната истинност

58. Искам чрез влияние от Господ веднага да узнавам дали истината, която чувам, е действително истина

59. Нека всяка Божия истина първо да прониква във волята ми, да се обръща в благо и да посява любов

60. Искам да умея да общувам с Небето, на което съм умален образ, посредством вътрешните начала

61. Искам в колкото се може по-голяма степен вътрешните ми начала да са отворени към Господ

62. Искам да бъда докоснат от Божиите истини и да ги приемам постоянно в живота, т. е. във волята и делата си

63. Нека моето съвършенство да се състои от разум, мъдрост, любов и всяко благо, а оттам и от щастие

64. Господи, нека да не възжелавам нищо повече от онова, което ми подобава

65. Искам да открия т. нар. „вход на Господ“ към мен, в който най-напред и най-отблизо се влива Божественото в мен от Господ, което разпределя всички качества според степените на Порядъка

66. Господи, дари ме със способността да разпознавам душите, с които споделяме едно и също благо

67. Искам лицето ми да бъде образ на моето вътрешно състояние – на чувствата ми, породени от любовта и вярата

68. Искам да се отличавам с особена мъдрост и веднага да виждам в лицето на другия какъв е той

69. Господи, помогни ми да служа правилно, желайеки благото на другите заради общото благо, а не заради самия себе си

70. Искам да ми се отворят очите и да ми се яви Господ в Божествен ангелски облик

71. Искам по волята на Господ да пребивавам в благото и истинното, в мъдростта и разумността и да притежавам най-прекрасния и най-съвършения човешки вид

72. Нека да съм в Господ – в благото на Неговата Любов

73. Нека да ми е присъщо да мисля за Бога в човешки образ

74. Макар да виждам Бога като човек, нека да Го почитам като Бог на вселената и да Го наричам Бог на небето и на земята или Йехова

75. Нека да признавам Божествеността на Господ, защото само Той има Божие семе

76. Искам да подреждам всичко при себе си в небесна форма, т. е. според Божията истина

77. Нека Сам Господ да ме обръща към Себе Си

78. Нека да приемам Божественото от Господ, знаейки, че доколкото Го приемам, дотолкова съм човек и Негов образ

79. Нека Сам Господ и ангелите да ми се явяват, за да ме наставляват за съответствията

80. Нека да живея в любов, мир, невинност, мъдрост, разумност, радост и щастие

81. Нека всичко, което е противоположно на Божията любов и на Божията истина, да го възприемам като мрак

82. Нека от Божията истина да произтича разумът ми, а от разума – моето вътрешно зрение

83. Искам да притежавам духовна светлина и тя да ме осветлява, доколкото възприемам разумността и мъдростта от Божията истина

84. Нека да видя и разбера, че светлината, озаряваща ума, е истинска и съвсем различна от онова, което наричаме „естествена светлина“

85. Искам да бъда издиган вътрешно и постепенно в духовната светлина, а умът ми да се просветлява толкова, че да схваща онова, което преди не съм можел да схвана

86. Искам за мен всичко да е изложено на небесна светлина и да ми се открива в истинския си образ

87. Искам да приемам Божието благо и Божията истина в еднаква степен

88. Нека да съм вътрешно пълен с любов поради Божието благо, идващо от Господ

89. Нека да чувствам такава топлина, в каквато любов се намирам

90. Нека духът ми да пламти според моята любов

91. Нека любовните ми желания да произтичат от Божия порядък, според който духовното влияе върху природното

92. Нека да бъда приемник и вместилище на Божията истина

93. Нека чрез вътрешната мощ на Божията истина, благодарение на която са сътворени небето и светът, да надделявам над ада и над всички, които ми противостоят

94. Искам да позная, че в Господ е единствено Божията любов – Битието, благодарение на което съществуват благо и истина

95. Нека пред мен винаги да стои Любовта, която властва и идва от Господ

96. Искам Господ да направи така, че да го виждам, накъдето и да се обръщам

97. Искам да виждам Господ извън себе си, както и вътре в себе си, тъй като Господ в мен и извън мен е една непрекъснатост

98. Нека да мисля вътре в себе си според своето вътрешно естество и да живея в благо

99. Искам моята мъдрост да идва от любовта и да е съизмерна с нея

100. Искам да пребивавам в светлината и топлината на своя живот – в яснота и радост

101. Искам да се въздържам и сам Господ да ме въздържа от себелюбие, за да пребивавам в любов и мъдрост

102. Искам в мигове на прозрения умът ми да се издига над телесното и светското и да се изпълвам с непостижимата ангелска мъдрост

103. Нека да се отвори вътрешното ми, духовното зрение, а заедно с него да се отвори и Небето за мен

104. Искам по благоволението на Господ да бъда отведен от природната светлина и възнесен в духовната светлина, благодарение на което да виждам всичко, което е на Небето

105. Искам да мога да разговарям с ангелите като човек с човек

106. Искам да имам реални видения, които да съответстват на вътрешното

107. Нека да знам, че дървото на моя живот ражда плодове според благото на любовта, в което пребивавам като разумен човек

108. Нека разумността, в която съм облечен, да идва от Божията истина

109. Искам да пребивавам като ангелите от вътрешните небеса в невинност

110. Нека да съм блажен – да бдя и да пазя дрехите си бели

111. Нека в будно състояние да се отвори вътрешното ми зрение и да ми бъде позволено да се разхождам, да разглеждам навсякъде и даже да влизам в къщите на ангелите

112. Искам нещата, които явява Господ пред очите ми, да радват повече моя дух, отколкото моите очи, защото в детайлите виждам съответствията, а чрез съответствията съзирам Божественото

113. Искам да бъда проводник на изкуство, което идва от Небето

114. Всичко, което притежавам, ми е дар от Господ, и всичко, от което имам нужда, ми се дарява от Господ

115. Искам да възстановя образа или формата на Небето в себе си, като живея според наставленията на Словото, съдържащо всички закони на Божия ред

116. Господ чрез Божията любов устройва нещата така, че всеки получава своето благо от общото благо

117. Искам, обичайки общото благо, да обичам всеки и всичко

118. Ако приемам почит и слава, да ги приемам не заради себе си, а защото са ми дарени от Господ

119. Господи, дари ме с радостта от живота – да бъда полезен

120. Нека с едно движение на волята и погледа да отстранявам, отблъсквам и разрушавам нещата, които противостоят на Божия ред

121. Нека да не си приписвам заслуги, да страня от всякакви възхвали и прослави за нещо, което съм сторил, а да отдавам всичко на Господ

122. Искам цялата ми сила да идва от Божията истина, която произхожда от Господ и е съединена с Божието благо

123. Нека зрението ми да идва от Небесната светлина, която е Божия истина

124. Нека само по няколко разменени мисли да узнавам всичко за живота на другия и за неговата господстваща любов

125. Искам да мога да произнасям само онова, което напълно се съгласува с моите чувства

126. Нека речта ми да въздейства не само върху слуха, но и върху вътрешното начало в ума на слушателите

127. Искам всеки, които говори с мен, да има чувството, че самата Любов му говори

128. Искам Любовта и Мъдростта ми да се свързват в речта ми така, че с една дума да мога да изразя онова, което хората не могат и с хиляда

129. Нека от Божията любов да произтичат чувствата ми, а от Божията мъдрост – мислите ми

130. Нека идеите на мисълта при всекиго да придобиват за мен зрима форма в небесната светлина, когато това е угодно на Бога

131. Нека речта ми да бъде съгласувана, а мислите и чувствата, които я пораждат, да се проявяват и произтичат според формата на Небето

132. Искам да се свързам с другите според формата на Небето

133. Нека да си припомня вродената във вътрешността на моя разум реч

134. Искам при общуване да се съединявам с другия така, че да прониквам в неговата памет, сякаш зная от само себе си всичко, което знае и самият човек

135. Искам да мога да разговарям с ангелите на Небето, като пребивавам в истината из благото и признавам Господ и Неговата Богочовешкост

136. Искам моите вътрешни начала да са отворени от Божиите истини чак до Господа

138. Желая и нека Небето и Земята в мен да са свързани

139. Искам вътрешните ми начала да са отворени за Небето, а външните ми начала – за света, и да живея в светлина и за всичко небесно, и за всичко земно

140. Нека Господ да вдъхновява словата ми, като ми изпраща духове, които е изпълнил със Своя образ

141. Искам Господ да изпълва духа ми с божественост чрез Своя поглед

142. Нека нищо външно да не е в състояние да ме откъсне от Божието влияние

143. Нека всичко, което виждам с очите си и усещам със сетивата си, да се съгласува с моята мъдрост

144. Нека природното да не отвлича ума ми от духовното и да лишава погледа на разума ми от широта

145. Моето желание е Господ да ми дава всичко даром: даром да ме облича, да ме храни, жилища да ми дава, радости и наслади според мъдростта, приема от Него

146. Искам да придобия умението да се издигам над сетивното и вътрешните ми начала да са отворени за небесната светлина

147. Нека моето щастие да произтича от това, че не осъзнавам своето благо, ако не го споделя с някой друг, защото Небето е общност на всички блага, а Небесната любов е такава, че всеки иска онова, което е негово, да принадлежи и на другите

148. Искам Божиите истини да са като изписани, вложени в мен, вродени, и когато ги чувам, незабавно да ги признавам и осъзнавам, а после да ги виждам, сякаш са поставени вътре в мен

149. Нека мъдростта ми да се състои в това, че да виждам Божието и Небесното във всеки предмет, както и множества чудеса в цели поредици от предмети

150. Искам да пребивавам в любов към Господ, която отваря вътрешните начала на моя ум и е приемник на всяка мъдрост

151. Нека щом чуя Божиите истини да ги разбирам и прилагам в живота си

152. Нека да усъвършенствам мъдростта си чрез слушане, защото пътят на слуха е път към мъдростта, тъй като мъдростта е свързана с послушанието, което е живот

153. Нека да позная, че любовта към Господ означава да желая и творя Божията истина

154. Нека Небесната любов, в която пребивавам, да отвори вътрешните ми начала за Господ

155. Искам да притежявам мъдростта на невинността, която е вътрешна, присъща на ума, волята и разума

156. Искам да пребивявам в състояние на невинност, като не смятам никое благо за свое, а всичко получено да приписвам на Господ

157. Искам Господ да ме води, а не моето себелюбие

158. Искам да обичам всяко благо, да се радвам на всяка истина, да съм доволен от това, което имам, защото знам, че получавам толкова, колкото ми трябва, и само Господ знае какво ми е полезно

159. Тъй като не обичам нищо повече от това да ме ръководи Господ и понеже приписвам Нему всичко, което получавам, нека да съм отдалечен от егото си и все повече Господ да се влива в мен

160. Нека това, което чувам от Господ, веднага да го възжелавам и изпълнявам, и самата ми воля да е моя памет

161. Искам да съм прост на външен вид, но във вътрешните си начала да съм мъдър и разумен

162. Нека да обичам да бъда воден от Господ като дете от своя баща, а не да водя самия себе си от себелюбие, недопускащо чуждо водачество

163. Искам, щом чуя Божията истина, веднага да я приемам във волята си, да я правя част от себе си и да я прилагам в живота

164. Нека да съм близо до Господ, от Когото произтича невинността ми, и да съм толкова разделен от своето его, щото да може да се каже, че живея в самия Господ

165. Нека да знам, че нямам мъдрост от самия себе си и че в знанието за това е истинската разумност, както и че онова, което знам, е нищо спрямо онова, което не знам

166. Нека да съм наясно, че без невинност не може да се проникне на небето, а невинността е желанието да бъдеш ръководен от Господ

167. Нека у мен да се извърши Небесният брак – единението на истина и благо

168. Искам да позная истинската съпружеска любов, която извежда своето съществуване от невинността, т. е. от единението на благо и истина, в което има две души, които се обичат взаимно

169. Нека самата невинност, произтичаща от Господ, да се влива в мен и да въздейства на вътрешните ми начала, като ги предразполага и приспособява да възприемат всяко благо от небето

170. Нека невинността, която е сърцевина на цялото Небесно благо, така да въздейства върху душата ми, че да губи власт над себе си и да я понася такова щастие, че всяка земна радост да е нищо в сравнение с това

171. Искам да разбера какво представлява мирът, в който обитават ангелите

172. Нека да възприема небесния мир, като се издигна в мисълта и изведен от тялото, да остана в духа сред ангелите

173. Нека невинността, от която произтича всяко благо, и мирът, от който идва всяка радост, да проникнат моите вътрешни начала

174. Нека мирът да се влива във всички мисли и дела на моя живот и да се проявява в радостта

175. Нека да живея в мъдрост поради съединяването на благото и истинното и да схващам себе си като доволен в Господ

176. Нека да живея в Небесното благо, понеже мирът съществува единствено в това благо, влива се от Господ във вътрешната ми същност, откъдето прониква и преминава в по-нисшите начала, като се проявява в почивката на ума, покоя на душата и в радостта от тях

177. Нека сам Господ да проникне в мен според Небесния порядък и да ме предразположи към приемане на Небето

178. Нека във всяко благо, което мисля или върша, да съзирам Господ, а пък всяко зло, което ми влияе, да отпращам натам, откъдето е дошло – към ада

179. Нека да съм свързан с Господ и да общувам с ангелите

180. Нека вътрешните ми начала да са обърнати към Небето и да бъда дарен с непосредствени откровения

181. Настявляван от ангелите, нека да приема Божиите истини

182. Нека Господ да отвори вътрешните начала на моя дух, за да мога да разговарям с всички, които съм познавал в телесния си живот, но са умрели

183. Нека да прославя цялата си човечност, като я направя Божествена, и сътвореното ми тяло, бидейки подобие на душата, т. е. на Отца, също да стане Божествено

184. Нека Небето да ми въздейства отгоре, да отвори вътрешните ми начала и чрез тях да се влее във външните

185. Нека да имам състрадание, което е присъщо на Любовта, и невежество, в което да има невинност, така че да възприемам спонтанно истините, които засягат вярата

186. Нека да приема истините на вярата и да се поклоня на Господ

187. Нека да се възродя посредством Словото, съдържащо Божиите истини, чрез които се извършва възраждането и се познава Господ, чрез Когото идва възраждането

188. Нека да живея в невинност, която да ме предпазва от злото, идващо от действителния живот, и в която пониква всичко от Небето, защото невинноста е приемник на истините на вярата и благата на любовта

189. Нека чрез насладите и радостите да бъда въведен в благата на невинността и обичта

190. Нека всичко за мен да изглежда сякаш е живо и всяка идея на моята мисъл да е пълна с живот

191. Нека мъдростта и разумността да подхранват духа ми, както и тялото ми и телесният ми образ да е външна форма на вътрешните ми начала

192. Нека да позная невинността на мъдростта, която се изразява в желанието да бъда воден от Господ

193. Нека да знам, че ако съм сред обитателите на Небето, това е не поради мои заслуги, а поради състраданието на Господ

194. Нека да не се оставям да бъда воден от някой друг, освен от Господ

195. Нека чрез разумността на истината и мъдростта на благото да бъда въведен в ангелския живот, който представлява любов към Господа и взаимна любов, в която пребивава невинността

196. Нека да мисля и да обичам да мисля, че принадлежа единствено на Господ

197. Нека да заменя любовта към себе си и любовта към света с духовна любов

198. Нека да придобия тази вътрешна разумност, която идва от любовта към истината, а не заради слава на земята или на небето, и която прониква вътре в мен, и ми носи наслаждение

199. Нека да бъда в истината, която е единствен приемник на благото, и по този начин да съм свързан с Господ и Небето

200. Нека да позная Небесния брак, т. е. съюза между благо и истина

201. Нека да открия жената, с която от Сътворението сме един за друг и с която ще се свържем в един дух чрез съпружеска любов, която е самата основа на Божественото въздействие

202. Нека да съединя в едно цяло, т. е. в един дух, мисъл и воля – да мисля онова, което желая, и да желая онова, което мисля

203. Нека да изпитам всички неизброими блаженства и наслади на съпружеската любов, която е Божието благо и Божията истина, съединени в двама дотам, че те да са едно

204. Нека с моята любима да сме вътрешно свързани чрез единение на душите или умовете

205. Господи, опази ме от нещата, които противостоят на съпружеската любов: живот в зло, а оттам и в лъжа, което заключва вътрешните начала, присъщи на духа; любов между партньори от различни религии, понеже истината на единия не е съзвучна с благото на другия, а и две различни и несъгласни помежду си начала не могат да образуват от два духа един; многоженство, защото унищожава духовното начало на съпружеската любов, изискващо два духа да правят един, но и разрушава вътрешното съединение на благото и истината, от което произтича самата същност на тази любов

206. Нека да бъда бдителен и да не допусна на мястото на съпружеската обич да се промъкне похотлива любов, която затваря вътрешните ни начала и ни отделя от Небето

207. Нека да заслужа и да изпитам истинска съпружеска любов, която трае не само на земята до дълбока старост, а дори след смъртта става небесна наслада, като тогава се изпълва с вътрешно блаженство, което се усъвършенства във вечността

208. Господи, опази ме от любовта към власт над партньорката ми, защото това напълно унищожава съпружеската любов, чиято наслада се състои в това волята на единия да бъде воля и на другия и обратно

209. Нека да има взаимност между мен и съпругата ми, споделяне на любовта и насладата с нея и свързването с вътрешната наслада, която се нарича блаженство

210. Нека с моята любима да обичаме и да желаем онова, което другият обича и желае, и да се чувстваме свободни, защото всяка свобода идва от любовта

211. Нека да се стремя към подобните, но не от себе си, а от Господ

212. Господи, опази ме от прелюбодение заради удоволствието, което затваря Небето за извършилия го

213. Нека да не присвоявам за себе си никаква почест, а да я отдавам изцяло на Господ, съзнавайки че всичко произтича от Него

214. Нека според любовта и желанието си да служа, да съм озарен и да се намирам в светлината на мъдростта

215. Нека не обичам житейските изгоди, тъй като всичко нужно за живота ми е дар от Бога – даром обитавам, даром се обличам, даром се храня

216. Нека да позная небесната наслада, която докосва вътрешните ми начала, свързани с душата и духа

217. Нека да позная всички наслади на душата и духа, които произтичат от любов към Господ и към ближния, привързват ни към благото и истината и ни откриват пътя към вътрешно щастие

218. Нека да живея в Божията любов, чрез която вътрешно и изцяло да желая здравето и щастието на всички

219. Господи, дари ме със способността да споделям с радост своите наслади и своето блаженство с другите

220. Нека чрез любовта към Господ да споделям всичко свое с всички, понеже желая щастието на всички, тъй като Господ пребивава в мен

221. Господи, предпази ме от споделяне на насладите с другите, ако го правя само заради себе си

222. Нека Господ да ме огради от духове, които жадуват благата на другите и се стремят към тях

223. Нека да изпълнявам своите задачи, като се грижа за благата, които се наричат „блага на обичта към ближния“

224. Нека от сърце да желая на другите повече благо отколкото на себе си и да им служа, за да бъдат щастливи, без никаква мисъл за отплата, а само от любов

225. Нека моите вътрешни начала да са напълно отворени и готови да приемат небесните наслади и блаженство

226. Нека да придобия умението да изпадам в състояние на покой и чрез вътрешните начала, присъщи на духа, да бъда пренасян на Небето и да научавам за щастието на тамошните обитатели

227. Нека да не се наслаждавам на външната форма сама по себе си, а на онова, което тя сама представлява и изразява

228. Нека да позная вътрешното състояние на радост от съкровеното, да бъда пренесен в състояние на умиротворение чак до сърцевината си и тогава да попадна в състояние на невинност

229. Нека да осъзная от опит, че колкото повече споделям с другите радостта, която идва от Господ, толкова повече тя прониква в мен

230. Нека радостта и щастието ми да нарастват според напредъка и степените на моята любов към Бога, обич към ближния и вяра

231. Нека добротата и обичта към ближния да ми дават своя образ и подобие, да карат насладите и красотите на обичта да струят в светлина от всяка черта на моето лице, така че лицето ми да е сякаш форма на обичта

232. Съзерзават ли образа ми, нека той да повлиява чрез обичта към ближния самия вътрешен живот на духа

233. Нека да се превърна в образец на красота, като живея в любов към Господ и в обич към ближния

234. Нека да приемам въздействието на Небето, от което да добивам вътрешни сили за деянията на своята душа

235. Нека да живея според законите на Божия порядък, които са наставленията на любовта и вярата

236. Нека да позная Божието милосърдие и Господ да ме води от детството до края на дните ми, а после и във вечността

237. Нека в мен да се свържат разумът и волята, благото и истината, за да позная състоянието на Небето

238. Нека да усвоя напълно истините със сърцето си и да пожелая да ги изпълнявам, т. е. да свържа вярата и любовта

239. Нека да допускам Небесната светлина, която прави човека рационален, и пред мен да се открива висшият път

240. Нека ангелите от духовното царство на Господ да ми донесат светлина, за да мога да виждам

241. Нека ангелите да бдят, за да не възникне у мен никаква идея, която да не произтича от Любовта

242. Нека да говоря според мислите и чувствата, присъщи на духа ми, а онова, което се разминава с тях, дори да не мога да го произнеса

243. Нека при мен външното да съответства на вътрешното, т. е. това, което казвам и върша, да е като това, което мисля и желая

АМИН